Sochii Qeerroo Ganamaa Fi Jaarraa Abbaa Gadaa

O tti caamsaa 23 godina Shawaa Lixaa Aanaa Xuqur Incinnii Ganda Qonnaan bulaa Naannoo Jidduutti dhalate. Kanaafi kan "Alagaa fi Dukkanatti Hin Dhukkubsatan" jedheef. Haleellaan saanii afaanii waldhahaa fi hunde hin qabnee akeeka Oromoon dirrirfatan irratt dhiibbaa hin qabne. Sirni Gadaa sirna bilchaataa, tolaa fi sirna ammayaa ti. Falmaan kun har'a ilmaan Oromoo bahaa hanga dhihaa, kaabaa hanga kibbaa jiran mara gaafatti. Warraqsa sabaatiif gurmaayinni, dadammaqinni, fi sochiin warraaqsaa wal-simatee deemuu akka qabu cimsinee hubanna. Yeroo akkaan murteessaa sabni keenya keessa jiru kanatti, gaheen dhaaboota siyaasaa Oromoo ulfaataa ta'uun waan wal nama gaafachiisu miti. Join Facebook to connect with Bilisumma Hawwi Kenya Ahmed and others you may know. Amnesty International gaazexeessitoonni Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo yakka malee hidhaman akka hiikaman gaafate. Finfinnee, Fulbaana 23, 2012 (FBC) - Gaaddisni hoggansa Oromoo hojii waloo eegale. Xalayaa banaa kana afaanuma keenyaan OSAf akkan barreessu waan na dirqetu jira. 07 Mar 2012 6 Comments. Sochii gama Qeerroo , dargaggootaa fi Barattootaan jabaataa jiru kun xiyyffannaa diinaa keessa seenee duulli itti heddummaachuu danda'a. Bara ijoolluummaa isaanii san, bara sirni roorrisaan gita-bittaa nafxanyootaa ummata Oromoo gadi qabuun qe'ee fi qabeenya Oromiyaa saamaa ture. Akkanuma seenaa Jaarraa Abbaa Gadaa, seenaa Waaqoo Guutuu yookaan seenaa Hara Harsadii nuuf qoppheessa jechaa dha. J/ Mul'is Gadaa yeroo Obbo Jaarraa Abbaa Gadaatiin walitti dhufan kana, J/ Mul'is bara 1974 yeroo Obbo Elemoo faa'an wareegaman biyya Eritiraa dhaqee, Dhaaba ELF biratti leenjii waraanummaa fudhateeti ture. Abbaa Nagayaa Jaarraa Jiloo Eenyu? Abbaa Nagaa Jaarraa Jiloo godina Baalee aanaa Beeltoo-Kurkurruutti dhalatan. O) biyya Soomalee magaalaa. Download in other formats: Original Format; Powered by Trac 1. 7- Qeerroo fli dargaggoon Oromoo kan gabrummaa fii gabronfataa jibbanii isa jalattis jiraachuu diddaf gabroonfataa fli gabrummaa barbadeessee walabummaa Oromiyaa fli bilisummaa Oromoo mirkaneessuf warraaqan sochii isaanii akkaan jabaatanii basaastotaa fli gantootarraa akka tiysan ULFOn dhaamsa isaanif godha. Kanaafuu ilmaan Abbaa Gadaa hundi keenya sirna Gadaatiiniif abootii keenya warra sirna Gadaa uumeetti boonuu qabna. Naamusaa fi sirna dhaabaa caabsuudhan wal dhabiin kan ka Arsii gidduutti qofa dhalate fakkeesuudhaaf naannoon filani Guyyaa 11/01/2009 warri wal gahii taa’an akka armaan gadi kana ta’a. Skip navigation Sign in. Amnesty International gaazexeessitoonni Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo yakka malee hidhaman akka hiikaman gaafate. Kabbadaa Badhaasee abbaa isaa obbo Badhaasee Irkoo fi haadhaa isaa aaddee Maammee Tulluu irraa bara 1984 A. Gumaan barattoota Oromoos akkanaan dhangala'ee hafuu hinqabu. Har’a murni wayyaanee maqaa tokko shaneetiin yakki saba Oromoorratti raawwachaa jirtu gongumaa kan jaarraa 21ffaa kana keessa ilmi namaa, namarratti ni raawwata jedhamee eegamuu miti. com oromoo baha oromiyaa adda durummaa sooreessa jaarraa. Dhumarratti, sochii rogeeyyii Oromoo kana bifa waalta'e, tooftaa fi tarsiimoo qabu akkasumas marii fi qindoomina qabuun gaggeessuuf, gumiin rogeyyoota Oromoo kan rogeyyoota digdamii tokko(21) of kessaa qabuu fi koree afur(4) of jalatti qabatu ijaaruuf waliigaltee irra gayamee qaamni bakka bu'ummaan ijaaru bakka-buufamee kora buufannee jirra. Addi Bilisummaa Oromoo harás borus biyti teenya Oromiyaa, ummanni keenya Oromoo, kaayyoon keenyas bilisummaa dha jedhee amana. Maarree maaltu taanaani heerri ganamaa maqe Diinni karuma kamiin sum’iisaa nutti naqe? Kan qabnu cimaa ture sirna Gadaa guddichaa Kan keessaa burqee hindhumne falaasamni sabichaa Maaltu dhufnaan ergisaaf kan ormaa laaqaa turre Gowwoomsaan jaarraa olii ammammoo nun ga’uuree? Booranaaf warri Gujii warri Raayyaaf Kamisee. com Mar 15, 13 Feb 24, 15 Posted in ArticleView , More News. Eekaa: Seenaan Jaarraa Abbaa Gadaa qubee J jalatti, kan Waaqoo Guutuu W, kan cuukkoo C jalatti gala. Ka'i kaabaa fi kibbaa bahaa fi dhiyaas iyyi Dhumaatii ilmaan kee addunyaadhaaf himi Ka'ii wal kakaasi garaa diinaa raasi Qabsoo karaa dhugaa lolii galamaan ga'i Diinaaf garaa hinhirin walfana bobba'i Biyya keetti mo'i abbaa biyyaa ta'i. "Qabsoon biyyaa keesa malee Ertraa hin jirtuu, Wayyaane biyya keessa jiraata malee Asmara mitii" jechuu dhan OMNitti akka dubbatee ni yaadatama. Politician. Kan haala waliigalaa biyya keeysaa beeku Jaal Mul'is Gadaa waan tureef isa waliin odeeysa bal'aa wal-jijjiirratanii turan. O) biyya Soomalee magaalaa. Barri kun bara milkii kan tokkummaan Oromoo itti dhugoomee milkii fi. Abbaa waan sana dubbate gara fuula duraattin ibsa jedheen ture. August 27, 2016 By Qeerroo Labsa Ficincila Xumura Gabrummaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Bahe. Warra kaayyoon isa fakkaatu waliinii fi kanneen dimokrasii dhugaa fi mirga hiree murteeffanaa ummtootaa fudhatan waliin tumsa jaarratee qabsaayaa ture, ammas ni qabsaaya. fi walabummaa oromiyaa bifa qindaawaa tahe takkoon. Gartuun sochii barattoota keenyaafi Qeerroo Oromoo gargaaruufi dogoggora jiru illee sirreessuuf gorsa deggarsaa gochuuf yaalanis jiru. Bara 1991 baatii dhuma Hagayyaa, akka gi'iizitti bara haaraa 1985 qaammee 6 wal ga'ii ABOn Ummata magaalaa Finfinnee waliin Galma yunivarsitii 4 kilootti gaggeessee ture. Eekaa: Seenaan Jaarraa Abbaa Gadaa qubee J jalatti, kan Waaqoo Guutuu W, kan cuukkoo C jalatti gala. seenaa sochii qeerroo fi qabsoo oromoo Firaa'ol Jaalataatin Baatiin Sadaasaa seenuudhaaf guyyootni qubaan lakkaawaman hafte seenaa qabsoo diddaa gabrummaa Ummatni Oromoo gaggeessaa jiru keessatti iddoo ol'aanaa qaba. KORA SABAA 4FFAA ILAALICHISEE IBSA EJJANNOO ADDA BILISUMMAA OROMOO IRRAA KENNAME Nuti, Adda Bilisummaa Oromoo - Qaamaa Cehumsaa (ABO-QC) fi Adda Bilisummaa Oromoo - Tokkoomee (ABO-T) Caamsaa 17, 2019 ABO ganamaa, kan bara 1973 bu'ure, sababa adda addaatiin faffaca'ee kan ture, deebifnee ijaaruuf, jaarmayootni lamaan wolitti baquun ABO ganamaa deebisuuf fi tokkummaa Oromoo eeguun. Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email. Seenaa Sooreessa Jaarraa Abbaa Gadaa. Sito dove troverete tutti i tipi di Smartphone, smartwatch, tablet, pc ultimo modello e molto altro. Kan wangeela (Macaafa Qulqulluu) fudhatee Qeerroo (dhaabbilee Oromoo)fi waayyaanneen walitti araarsa jedhee kan gara biyya adeemus akka jiru qeerron ganama barii nuuf dhaamanii jiru. Silaa kan du'e kan deebi'u tahee, haala kanarratti yaada Jaarraan Abbaa Gadaa qabu kan beeku Rabbuma. Diddaan Qeerroo Bilisummaa daran hammaachuu irraan barsiisaan Political science University Dirree Daawaa fi barattoonni kaan Hidhaman. "Irreechi Hora Finfinnee seenaa Oromoo keessatti galmee haaraadha" -Obbo Shimallis Abdiisaa. J/ Mul’is Gadaa yeroo Obbo Jaarraa Abbaa Gadaatiin walitti dhufan kana, J/ Mul’is bara 1974 yeroo Obbo Elemoo faa’an wareegaman biyya Eritiraa dhaqee, Dhaaba ELF biratti leenjii waraanummaa fudhateeti ture. Paltalki irrattile wal arrabsuun hafee afaan tokkoon hasa'a turani. Facebook gives people the. Qeerroo Bilisummaa Oromoo. Tasgabiin waaraan Magaalaa Adaamaatti akka bu’uufiis boru mariin ummataa Abbootii Gadaa,Abbootii Amantaa,Haadha Siinqee,Qeerroo fi Qarree akkasumas jiraattota waliin akka taa’amu himaniiru. Dachii fi Daangaa Oromiyaa Ilaalchisee Labsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname. Sochii siyaasaa kam keessattuu hirmaanna taasisanii kan hin beekne Abbaa Liiban Dabbasaa Guyyoo bakka buuteen isaanii dhabamuun isaa gaaffii guddaa kaasee jira. "Qabsoon biyyaa keesa malee Ertraa hin jirtuu, Wayyaane biyya keessa jiraata malee Asmara mitii" jechuu dhan OMNitti akka dubbatee ni yaadatama. Warra seenaa qeerroo hin beekneef ykn sochiin Elemoo faa’aa jalqabaa “sochii Qeerroo” jedhamaa akka ture warra hin beeknee, ykn warri sochii qeerroo jalqabaa dhalatanii har’aa umuriin ga’eessummaa irra jirtuu yoo waa’ee ka’umsa qeerroo wallaalnii Abbaa dhabsiisuuf yaalanii , obboleessummaallee itti of himuu sodaataniif ergaa waan. Abbaa Loonii - Beenya sochii ummatichaaf oolu, kan sadoo Gadaa, waraanaa fi kkfn qaba. Facebook gives people the power to share. Hegeree Media. Just as Ethiopianists' Addisaba is Oromianists' Finfinne, the former's Ethiopia is the later's Oromia. kana irraa qolachuuf Angafoonni isaanii fi Ummati isaani sochii gama isaanii finiinsuu fi isaan tinnisanii waliin dhaabbachuun diina xiyyffannaa dhabsiisuu dandeenya jedheen yaada. kan nama dhibu Oromon walirratti duulaa turelle bakka jiru walbukke dhabachun gadda'isaa dhagessisaa ture gargaarssalle bayye godhanif. Jaarraa Abbaa Gadaa Baha Oromiyaa, konyaa Gaara Mul'ataa ganda Mudiir Gooroo keessatti abbaasaa Ibraahim Hamiid fi harmeesaa Moominaa Eeboo irraa bara 1936 dhalatan. Keessuma iyyuu sochiin qonnaan bultoota Aanaalee Baha fi Lixa Wallaggaa Keessatti amma godhama jiru akkasumas sochii hawwaasni Harargee amma irra jiru diinaa keenyaaf hubatamuu qaba. Gabaasaa Haala Kabaja Ayyaana Irreecha Harsadii fi Shira Ummata Oromoo Irratti Deemaa Jiru. Sochii gama Qeerroo , dargaggootaa fi Barattootaan jabaataa jiru kun xiyyffannaa diinaa keessa seenee duulli itti heddummaachuu danda'a. Ummatni Oromoo gaaffii haqaa mirga isaa kabajchiifatuuf qabatee ka'e alaa fi keessaan murni hawaasa Oromoo hundi akka wal qabatee socho'u, waanjoo gabrummaa jaarraa tokkoo fi walakkaa irratti shamee jiru of irraa darbatuuf harka wal qabatee akka sochii isaa finiinsu waamicha isaa gadi jabeessee dabarsa. Oromia Media Network (OMN) is a product of the unwavering spirit of the Oromo people, and their firm belief in freedom of expression and freedom of thought. Walitti qabaan gaaddisichaa ministirri Ministeera Raayyaa Ittisa Biyyaa FDRI fi itti aanaan dura taa'aa ODP obbo Lammaa Magarsaan gaaddisichi hojii waloo eegaluusaa ibs. 142 FB users likes OROMO SMARTEST HELPER GROUP, set it to 152 position in Likes Rating for Toronto, Ontario in Education category Hello Everyone! I did have this long, but I see a change in need since most of people likes for the official page of oromo smartest kids around the worlds and reads this until they judge my pictures. Jaarraa sadeetiin duubatti lolaan moohamanii lakkisan. osoo ofirraa loluu, osoo facciisuu, osoo diduu afaan qawwee, humna meeshaa ammaayyaa fi dippiloomaasii fayyaadamuun irratti fe'aan. Bara ijoolluummaa isaanii san, bara sirni roorrisaan gita-bittaa nafxanyootaa ummata Oromoo gadi qabuun qe'ee fi qabeenya Oromiyaa saamaa ture. ” Pireezidaant Lammaa Magarsaa. Finfinnee, Fulbaana 28,2011(FBC)- Yaa'ii ariifachiisaa 3ffaa, waggaa 4ffaa, bara hojii Caffee Oromiyaa 5ffaatin wixineen labsii hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa bara 1994 fooyya'uun ragga'e. The Oromo Federalist Congress (OFC) has launched the Oromo Youth League (OYL) on the 25 th of January, 2014. Visit the Trac open source project at http://trac. Amazon Kindle Fire HDX 8. by tangodaa in Oromia Tags: Oromoo students protest and TPLF repression. Dhaabotni Oromoo wal-qoodmaa tokko malee Qeerroo isaanii cinaa hiriiranii Mootummaa TPLF, kan gar-malee ummata keenya dararaa fi biyyaa keenya Oromiyaa ammoo diinummaan saamaa jirtu kana of irraa fonqolchuun, gabrummaa jaarraa tokko oliif Saba keenyatti. 07 Mar 2012 6 Comments. Obbo Ibsaa akka waggotti 20 darban kana ilaalaa jirutti maqaa kayyoo ganamatin qabsoon mirgaa takalamee achi siquu dide. Bara ijoolluummaa isaanii san, bara sirni roorrisaan gita-bittaa nafxanyootaa ummata Oromoo gadi qabuun qe'ee fi qabeenya Oromiyaa saamaa ture. har'a yeroo isaatii nan ibsa. Farreen QBO Kibba Oromiyaa fi Keeniyaa-Naayroobiitti bobbaafaman April 9, 2015 Oromia Sochii diddaa gabrummaa qeerroo/barattoota Oromoo fi QBOtiin raafamarra kan jiru mootummaan wayyaanee, sirna isaa kufaatiirraa baraaruuf ergamtoota bobbaafatee duula adda addaa gaggeessaa akka jiru, yaaliin karaa. Kanaafuu ilmaan Abbaa Gadaa hundi keenya sirna Gadaatiiniif abootii keenya warra sirna Gadaa uumeetti boonuu qabna. Sanaaf mala haaraa fi dooyaa namaa, luuxee galtuu abbaa dhimmaa caalaa dhimmamaa taatee dhihaattutt dhimma baha. Sito dove troverete tutti i tipi di Smartphone, smartwatch, tablet, pc ultimo modello e molto altro. Kana ammoo sochii qonnaan bultootni Oromoo yeroo ammaa godhaa jiran fakkeenya gaariidha. Xalayaa banaa kana afaanuma keenyaan OSAf akkan barreessu waan na dirqetu jira. keenya caalatti itti calaqqisu, guyyaa Oromummaa fi sirni gadaa gaaddisa biyyaa tahuun itti mul'atu, guyyaa duudhaan sirna gadaa xiqqaan guddaa kabajuu, guddaan xiqqaa barsiisuun itti mul'atu, guyyaa ergaa hoggansa keenyaa onnee guutuun hojiitti gallee qabatamaan itti mul'isnudha, guyyaa seenaa hoojjennee dhalootaaf seenaa keenyudha. Amajjii 21,2016 Lafa, qabeenyaa lafa jalaa jiru fi qilleensa Oromiyaa guutummaatti to'annoo ummata Oromoo jala galchuu qofatu gaaffii ummata Oromoo deebisa. Paltalki irrattile wal arrabsuun hafee afaan tokkoon hasa'a turani. Duudhaa fi aadaan bilisummaa hin qabne, gabrummaa jala jiru, uummanni biyya abbaa isaarratti gabroomee jiraatu akka aadaa fi seenaan isaa oolee bulee baduu malu hubatanii ka'uu barbaachisa. Tasgabiin waaraan Magaalaa Adaamaatti akka bu'uufiis boru mariin ummataa Abbootii Gadaa,Abbootii Amantaa,Haadha Siinqee,Qeerroo fi Qarree akkasumas jiraattota waliin akka taa'amu himaniiru. Dhaabotni Oromoo wal-qoodmaa tokko malee Qeerroo isaanii cinaa hiriiranii Mootummaa TPLF, kan gar-malee ummata keenya dararaa fi biyyaa keenya Oromiyaa ammoo diinummaan saamaa jirtu kana of irraa fonqolchuun, gabrummaa jaarraa tokko oliif Saba keenyatti. The Oromo Federalist Congress (OFC) has launched the Oromo Youth League (OYL) on the 25 th of January, 2014. Seenaa dureessa kan Oromummaa, barbaacha lafaa, eenyummaa, ofiinbulummaa fi birmadummaaf qabsiisuu. Obbo Jaarraa Abbaa Gadaa haala biyya keeysa turee fi jiru yeroo sanitti mana hidhaa turee waan baheef odeeysa guutuu hin qabu ture. seenaa sochii qeerroo fi qabsoo oromoo Firaa'ol Jaalataatin Baatiin Sadaasaa seenuudhaaf guyyootni qubaan lakkaawaman hafte seenaa qabsoo diddaa gabrummaa Ummatni Oromoo gaggeessaa jiru keessatti iddoo ol'aanaa qaba. Keessuma iyyuu sochiin qonnaan bultoota Aanaalee Baha fi Lixa Wallaggaa Keessatti amma godhama jiru akkasumas sochii hawwaasni Harargee amma irra jiru diinaa keenyaaf hubatamuu qaba. Masaraawwan moototaa lixa Oromiyaa jigaa jiru Masaraa Kumsaa Morodaa keessa homaan aeenaa qubachuufi Masaraan Jimma Abbaa Jifaar immoo suphaa argachuu dhabuu isaatiin haala badaa keessatti argamu. TPLF du,aa abbaa hirree isaan MALASAA ZENAWII tin kan ka,e yaroo amma kana fakkataa issaa HAYLMARYAM DASAALENY kan jedhamuu paaritii issaan keessa filanoo ummata…. Sabaa fi Sablammoonni magaalaa Adaamaa keessa jiraatanis qaamoolee tokkummaa fi waliin jireenya ummataa gaaffii kessa galchaa jiran kanniin saaxiluu. Yaadannoon Jaarraa Abbaa Gadaa Sambata Kana Kabajama. "Irreechi Hora Finfinnee seenaa Oromoo keessatti galmee haaraadha" -Obbo Shimallis Abdiisaa. com 0 tag. Akkanuma seenaa Jaarraa Abbaa Gadaa, seenaa Waaqoo Guutuu yookaan seenaa Hara Harsadii nuuf qoppheessa jechaa dha. 6,031 likes · 28 talking about this. Hoggana qabsoo bilisummaa Oromoo hangafoota keessaa tokko kan tahe Jaarraa Abbaa Gadaa yeroo dheeraaf dhukkubsatee waldhaanamaa turee addunyaa kana irraa duáan boqochuun sabboontotaa fi firoot-tan Oromoo Oromiyaa keessaa fi ala jiran mara biratti gadda guddaa waliin dhagahame. 9 posts published by Yerooblog during July 2016. 1 – Abbaa Nagaa Jaarraa 2 - Abbiyyuu Sammuu 3 - Qilxuu Aadaa 4 - Qeeransoo Abdellaa5 - Bakkalcha Subii 6- Silamu’eel Sunnee 7- Magarsaa Damee. Kana malees, Jaarraa Abbaa Gadaa itti gaafatamaa Qeeyroo Ganamaa tahee, fuula Ziyaad Barree dura dhaabbatee, seenaa Oromoo nama barsiise. dura garuu waan sana irra deebi’a. Yeroo jalqabaatif gaafa #MasterPlan magaalaa guddoo Xoophiyaa, Addis Ababaa (Finfinnee afaan Oromootin) fi magaalalee nananoo ishe jiru walitti makuudhaa hojiirra. Dhaaba Kallacha Walabumma Oromiyaa (KWO) jedhuu fi Alaaba Abba Gadaa, odaa waliin kan qabuu bu'ureessun isaa beekameera. Sochii gama Qeerroo , dargaggootaa fi Barattootaan jabaataa jiru kun xiyyffannaa diinaa keessa seenee duulli itti heddummaachuu danda'a. Kabaji guyyaa WBO kun akka aadaa Oromootti eebba maanguddootaan kan eegalamee yoo ta'u, eebba kanatti aansuudhaan faaruun alaabaa Oromoo faarfameera. 👉 WAYYAANEEN QARUURAA SIYAASAA CACCABSITU IFUMAAF ITTI WARAANAMTI! (Saphaloo Kadiir irraa) Baroota sadeeniif afran dabran kana siyaasaan wayyaaneen biyya Xoophiyaa ja'amtu tanaan bitaa ture qabsoo ummanni fi qeerroon Oromoo guutuun godhaa bahaniin akka hin jirre taatee, caccabdee, daarooytee jirti. Nuti qabsaawoti Oromoo kanneen sochii Qeerroo Bilisummaa jalatti gurmoofnee guutuu Oromiyaa keessa sosso'aa jirru karaa gara garaa du'aan aduunyaa kana irraa boqochuu gooticha Oromoo Jaal Jaarraa Abbaa Gadaa yeroo dhageenyetti gaddi keenyi kan daangaa hin qabne ta'uu ibsina. kana irraa qolachuuf Angafoonni isaanii fi Ummati isaani sochii gama isaanii finiinsuu fi isaan tinnisanii waliin dhaabbachuun diina xiyyffannaa dhabsiisuu dandeenya jedheen yaada. Akkuma olitti ibsinetti, Jaarraa Abbaa Gadaa, nuuf fira dhiigaati. hirmaataa biyya keessaa fi alaan sochii warraaqsaa fi deggersa keessan daran akka jabeessitan waamicha lammummaa dabarsina. Dhaamsa Gabaabaa Hooggantoota Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Uummata Oromoo Hundaaf Dabarfame. Kanaafi kan "Alagaa fi Dukkanatti Hin Dhukkubsatan" jedheef. Kitaabni afaan Oromoo mata duree Dhaloota Fincilaa jedhu kan barreessaa fi waloo Caalaa Hayiluu Abaataatiin barreeffame bakka Hawaasni Oromoo biyya Swedenii fi keessummaan kabajaa artist Daawitee Mokonnin argametti haala bareedaa ta'een eebbifameera!. Yeroo umuriin barnootaf ga'us mana barumsaa galanii barachuu eegalan. Daraaraa Foodataa Waluma galatti gaggeessi gadaa 5 marsaa gadaa tokko tahu. Sochii fi humna polotikaa kan ummata Amaaraa keessaa dhalatu kamiyyuu uf-tuuluimmaan hadheessuun aadaa polotikaa Wayyaanotaa ta'ee baratamee jira. Dhaaba Kallacha Walabumma Oromiyaa (KWO) jedhuu fi Alaaba Abba Gadaa, odaa waliin kan qabuu bu'ureessun isaa beekameera. Kabbadaan Dhalatee kan guddate maatii isaa biratti yeroo ta’uu hanga umrin isaa barumsaaf gahutti maatii isaa tajaajilaa ture. Oromoon erga bara Mootummaa Abbaa Irree Minilikii kaasee hanga bara kufaatii Dargiitti mudannoowwan adda addaa, qonyonyaa mar’ummaanii itti ta’uun hin irraanfatamne hedduu keessa darbee as. Sochii biyya keessaa dargaggoota fi barattoota Oromootiin adda durummaan sagalee ummata keenyaa ol kaasee dhageessisaa jirus dhiyeenyatti hordoofuun dargaggoota Oromoo ala kana jiran irraa waan eegamuuf walitti dhiyaannee hafuura wal utubuutiin akka dhaabbannuu fi lammii Oromoo biyya keessaaf sagalee ta'uu caalatti akka itti fufunu dhaamsa. Warra Awuropaa keessa kan qaroominaa fii bekkumsa warra Musliimaa of biratti hambifate, ol-ka'ee dhaabbachuu jalqabe. Maddi Oduu keenyaa Yaman irraa odeessa nuuf ergeen akka hubachiisetti, miidhaa fi hiraarsaan Oromoota irra gahaa jiru yeroo irraa gara yerootti hammaachaa. Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo ha 36. 👆👆👆👆 Abuu koo yaa Abbichuu Hayyuu koo umurii kichuu Diina kee Cabse cabbiin Irra si Aanse rabbiin Badhaasa Adunyaa furdicha Nobeeli nagayaa guddicha Ilmi Abbaa gadaa baga moote Badhaasa Oromoo baga gootee Ammasa gufuun sin dhayin Hamtuuf hamaan sin gayin Rakkoo keenyas nuuf furikaa Teessoo irras nuuf turikaa. Yeroo jalqabaatif gaafa #MasterPlan magaalaa guddoo Xoophiyaa, Addis Ababaa (Finfinnee afaan Oromootin) fi magaalalee nananoo ishe jiru walitti makuudhaa hojiirra. Marsaa duraa — Gadaa Abbaa Marsaa Boodaa — Gadaa Ilmaa Dhalii oromoo tokko guyyaa itti dhalatee eegalee hanga umrii waggaa 80 miseensa paartii gadaa tokko tahee jiraata Kana seneaa abbaa fi ilma jidhuu garagarummaa umrii waggaa 40 jira. Dhumarratti, sochii rogeeyyii Oromoo kana bifa waalta'e, tooftaa fi tarsiimoo qabu akkasumas marii fi qindoomina qabuun gaggeessuuf, gumiin rogeyyoota Oromoo kan rogeyyoota digdamii tokko(21) of kessaa qabuu fi koree afur(4) of jalatti qabatu ijaaruuf waliigaltee irra gayamee qaamni bakka bu'ummaan ijaaru bakka-buufamee kora buufannee jirra. ABOn satoo dhaalmaan Gadaa irraa dhufanii fi hawwaa fi abdii sabichi birmadummaaf qabu walitt dabalee sagantaa malbulchaa qabsoo Oromoo hangammeessa tokko irra ka'ee. Addi Bilisummaa Oromoo harás borus biyti teenya Oromiyaa, ummanni keenya Oromoo, kaayyoon keenyas bilisummaa dha jedhee amana. Yonatan Lammii और आपके अन्य परिचितों से जुड़ने के लिए Facebook में शामिल हों. com oromoo baha oromiyaa adda durummaa sooreessa jaarraa. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. 6,031 likes · 28 talking about this. J/ Mul’is Gadaa yeroo Obbo Jaarraa Abbaa Gadaatiin walitti dhufan kana, J/ Mul’is bara 1974 yeroo Obbo Elemoo faa’an wareegaman biyya Eritiraa dhaqee, Dhaaba ELF biratti leenjii waraanummaa fudhateeti ture. Garuu yaaliin ta'e hundi qabsicha yeroof laafise malee ajjeesee owwaaluu hin dandeenye. Dabalata Mindaa Bara 2018. Finfinnee, Fulbaana 28,2011(FBC)- Yaa'ii ariifachiisaa 3ffaa, waggaa 4ffaa, bara hojii Caffee Oromiyaa 5ffaatin wixineen labsii hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa bara 1994 fooyya'uun ragga'e. Sabaa fi Sablammoonni magaalaa Adaamaa keessa jiraatanis qaamoolee tokkummaa fi waliin jireenya ummataa gaaffii kessa galchaa jiran kanniin saaxiluu. Political Organization. Finfinnee, Fulbaana 23, 2012 (FBC) - Gaaddisni hoggansa Oromoo hojii waloo eegale. (Oromedia, 29 Ebla 2012) Hawaasti Oromoo Australia Kibaa, magaalaa Adelaide keessa jiraatan gaafa Ebla 22/04/2012 ayyaana guyyaa Gootota Oromoo sirna hoo'aadhaan jabatanii kabajatan; ABO fi WBO jabeessuufis gumaata maallaqaa gumaachan. Aadaan kuni (sirna Gadaa) kuni suuta suutan gaafa gabrummaafi hacuuccaan sabicharratti jabaatu gara sochii siyaasatti jijjiiramuun Sochiin qeerroo diddaa gabrummaatti geeddarame. (2) Hin dhaga'in takkaa oduu jara sanii Maqaa misoomaatiin warra si sobani Misoomni finfinnee oromoo wajjin. 55 Akka dhaabota kanaatti, ummati oromoo, Loon(saawwa) dhiisee aannan gaafachuu qaba. Addi Bilisummaa Oromoo harás borus biyti teenya Oromiyaa, ummanni keenya Oromoo, kaayyoon keenyas bilisummaa dha jedhee amana. osoo ofirraa loluu, osoo facciisuu, osoo diduu afaan qawwee, humna meeshaa ammaayyaa fi dippiloomaasii fayyaadamuun irratti fe'aan. kan nama dhibu Oromon walirratti duulaa turelle bakka jiru walbukke dhabachun gadda'isaa dhagessisaa ture gargaarssalle bayye godhanif. Hayyonni seenaa dhalootaan Oromoos tahee Oromoo irraa ala tahan,waa'ee seenaa Oromoo Bardhibbee 16ffaa, (gariin Oromo migration jedhu, gariinis Oromo expansion jedhu, ani garuu Return of the Oromojechuun filadha) irratti falmii hunde-jabeessa yoo geggeessan dilas hin dhagahu, hin dubbisu. ta'uudhaan hojii ajaa'iibsiisaa hojjachaa kan turan Abbaa Gadaa #Bayyanaa Sanabatuu bara hojii isaanii xumuruun baallii Abbaa Gadaa #Meelbaa kan ta'an #Goobanaa Hoolaatti dabarsaniiru. Maatiin Jaal Jaarraa Abbaa Gadaa fi qabsaawota Oromoo maraaf ammo Waaqayyo jajjabina isaa akka kennuuf hawwina. com - BREAKING #Oromo and #Ethiopia News and Music Video namoota akka Elemoo Qilxuu fi Jaarraa Abbaa Gadaa fa'a keessatti. abbaa gadaa fi elemoo qilxuutiin Bara 12/12/1969 Adda. Bilisummaa Oromoo (A. Harree osoo ba'aa baatee dheeduu malee, akka hidhii xuuxaa, imimmaan keessan haxaawwachaa, guyyaa kolonitti goolaba gochuuf, gidiraa diinaatiin hiraartan, yaadnii fi qalbiin koo isiin waliin rarra'aa jiraachuu akka naaf beektan dhaammadha. 142 FB users likes OROMO SMARTEST HELPER GROUP, set it to 152 position in Likes Rating for Toronto, Ontario in Education category Hello Everyone! I did have this long, but I see a change in need since most of people likes for the official page of oromo smartest kids around the worlds and reads this until they judge my pictures. Addi Bilisummaa Oromoo harás borus biyti teenya Oromiyaa, ummanni keenya Oromoo, kaayyoon keenyas bilisummaa dha jedhee amana. uummaanni oromoo gabrummaa diinaa fi halaagaa fagoo fi dhihootiin akkasumas keessoo fi alaatiin irraatti fe'aamee tolee jedhee hin fudhanne. Walitti bu’iinsi gamlachuu irratti ta’een har’a Amajjii 3 hidhattoota wayyaaneetiin barattootni namni 113 qabamanii mana hidhaa galanii jiru. J/ Mul'is Gadaa yeroo Obbo Jaarraa Abbaa Gadaatiin walitti dhufan kana, J/ Mul'is bara 1974 yeroo Obbo Elemoo faa'an wareegaman biyya Eritiraa dhaqee, Dhaaba ELF biratti leenjii waraanummaa fudhateeti ture. Yeroo akkaan murteessaa sabni keenya keessa jiru kanatti, gaheen dhaaboota siyaasaa Oromoo ulfaataa ta’uun waan wal nama gaafachiisu miti. Kana malees, Jaarraa Abbaa Gadaa itti gaafatamaa Qeeyroo Ganamaa tahee, fuula Ziyaad Barree dura dhaabbatee, seenaa Oromoo nama barsiise. Barri 2015 Sabni Oromoo bara cunqursaan jaarraa olii keessaa hiikamee Oromiyaa keessa nagaa, tasgabbii fi jaalanaan abbumaan jiraatu akka nuu ta'u hawwii fi dhugoomsa kaayyoo kanaaf ciccoominaan qabsaawuu qabnuu isinii dabarsina. nee keessa jiranii fi "Abiyootaawii dimookiraasii" humnaan cuubbaman tahuun dirqama. Qabsoon ummata Oromoo Jaarraa lakkoofsise amma illee galii isa agahuu baatus, wal'aansoon aadaa Oromoo guddisuu kun itti fufee jira. Abbaa Seeraa - Warra seera hojiirra oolchan, seera tumameen murtii gaaddisatti, Abbaa Gadaa fi aduula qaamni isaa ilaalu wajjin murtii kan kennuu dha. Maadhee biyya keeysa jirtu eega qunnaman booda, dhooysaan magaalaa Dirree Dhawaa seenan. Join Facebook to connect with Bilisumma Hawwi Kenya Ahmed and others you may know. Uuummata nagaa irratti lola bananii nagaa biyyaa booressun amala bineensummaa qaban calaqisiisuudha Qeerroo Bilisummaa Oromoo Finfinnee Oromiyaa Waxabajji 27,2018 Sirni Mootummaa abbaa irree EPRDF/Wayyanee gochoota jallataa uummatarratti dalaguu itti fufsiisuun gochanni tibba kana uummata nagaa irratti gochaa jiru farrummaa isaa kan saaxiludha. Amajjii 21,2016 Lafa, qabeenyaa lafa jalaa jiru fi qilleensa Oromiyaa guutummaatti to'annoo ummata Oromoo jala galchuu qofatu gaaffii ummata Oromoo deebisa. Finfinnee, Adoolessa 18, 2011 (FBC) - Ibsa Ejjennoo Mootummaa Naannoo Oromiyaa Balballoomsu. Mallattooti Abbooliin Gadaa badisa irraa oolan dhimma itt bahanii fi hoodi saanii horcowii shakala qaroomicha bakka hedduu badanii. Aadaan kuni (sirna Gadaa) kuni suuta suutan gaafa gabrummaafi hacuuccaan sabicharratti jabaatu gara sochii siyaasatti jijjiiramuun Sochiin qeerroo diddaa gabrummaatti geeddarame. Akkanuma seenaa Jaarraa Abbaa Gadaa, seenaa Waaqoo Guutuu yookaan seenaa Hara Harsadii nuuf qoppheessa jechaa dha. Obbo Jaarraa Abbaa Gadaa haala biyya keeysa turee fi jiru yeroo sanitti mana hidhaa turee waan baheef odeeysa guutuu hin qabu ture. Barri kun bara milkii kan tokkummaan Oromoo itti dhugoomee milkii fi. OSA has extended its theme focusing on the Gadaa democracy through the end of the year, and Abbaa Gadaa Bayyanaa will speak at a series of OSA-organized workshops in various cities in the United States from September 6-27, 2014 - focusing on the ongoing work of reviving the Gadaa system. Magaalaa Dirree Dhawaa keeysatti miseensoota maadhee qunnamuun hooganoota ABO Fifinnee jiran waliin qunnamtii tolftan. Qabsaawaan ni kufa! Qabsoon itti fufa!! Injifatnoon Ummata Oromoof Sochii Dargaggoota Oromoo Biyyoolessaa(Qeerroo) Finfinnee Oromiyaa. Kanaafis ragaan, diddaa gabrummaa fi falmannaa abbaa biyyuummaa sabni Oromoo fi dargaggoonni Oromoo yeroo addaa addaa fi bakka addaa addaatti bifa qindaawaa hin ta'iniin gaggessaa turani fi jiran dha. Sirni Gadaa qabeenya ilmaan Oromoo qabnuu keessaa isa tokkoo fi isa guddicha dha. Statement of the Oromo Liberation Front (OLF) Regarding VOA Interview on Negotiations with the TPLF Regime In an interview with the Voice America Amharic Service, and also reported by the Afaan Oromoo Service, on November 14, 2008, Rev. seenaa sochii qeerroo fi qabsoo oromoo Sochiin Dargaggootaa fi Qeerroo garuu hin dhaabbanne. nee keessa jiranii fi "Abiyootaawii dimookiraasii" humnaan cuubbaman tahuun dirqama. Keesumaa falmaan yeroo ammaa qeerroo fi qarreen guutummaa oromiyaa keessatti gochaa jiran haalaan kufaatii abbaa irree wayyaa safisiisaa jira. Seeraan ala: President Lamma Magarsa fi Dr Abiyyii Ahmad sad 13,2017 Gabaasa ONN: Haala "Foollee" Shashamanee, Naqamtee fi Gimbii (update). -- yaada fi komii ummataa fi Qeerroo Mag/Haramayaa irratti hundaawun Abbootii gadaa Hawaasa Magaalaa bakka bu'uun Hawaasa tajaajilan Sagalee ummata bal'aatiin Filannoo gaggeessuf Waajjirri Aadaa fi Turizimii Bulchiinsa Magaalaa waliin ta'uun murteessee jira. 7- Qeerroo fli dargaggoon Oromoo kan gabrummaa fii gabronfataa jibbanii isa jalattis jiraachuu diddaf gabroonfataa fli gabrummaa barbadeessee walabummaa Oromiyaa fli bilisummaa Oromoo mirkaneessuf warraaqan sochii isaanii akkaan jabaatanii basaastotaa fli gantootarraa akka tiysan ULFOn dhaamsa isaanif godha. by tangodaa in Oromia Tags: Oromoo students protest and TPLF repression. keenya caalatti itti calaqqisu, guyyaa Oromummaa fi sirni gadaa gaaddisa biyyaa tahuun itti mul'atu, guyyaa duudhaan sirna gadaa xiqqaan guddaa kabajuu, guddaan xiqqaa barsiisuun itti mul'atu, guyyaa ergaa hoggansa keenyaa onnee guutuun hojiitti gallee qabatamaan itti mul'isnudha, guyyaa seenaa hoojjennee dhalootaaf seenaa keenyudha. Ummatni Oromoo gaaffii haqaa mirga isaa kabajchiifatuuf qabatee ka'e alaa fi keessaan murni hawaasa Oromoo hundi akka wal qabatee socho'u, waanjoo gabrummaa jaarraa tokkoo fi walakkaa irratti shamee jiru of irraa darbatuuf harka wal qabatee akka sochii isaa finiinsu waamicha isaa gadi jabeessee dabarsa. kunneen ummaticha jaarraa hedduu boonsurra darbee abbaa qabeenya uumamaa fi abbaa dachee magariisaa taasiseera. Obbo Adimaasun ibsa keennaniin ummanni Oromoo waggoottan sadan darban gaaffiiwwan siyaasaa,diinagdee,fayyadamummaa misooma waliigalaa irratti qabsoo karaa nagaa taasisaa turaniin biyyattiin jijjiirama keessa galtee jirti. Kanaafis ragaan, diddaa gabrummaa fi falmannaa abbaa biyyuummaa sabni Oromoo fi dargaggoonni Oromoo yeroo addaa addaa fi bakka addaa addaatti bifa qindaawaa hin ta'iniin gaggessaa turani fi jiran dha. Wayyaaneen Uummata Oromoo maqaan ABOn hiraarsuu irra darbee keessa Caasaa isaa goolaa jira. Walitti bu’iinsi gamlachuu irratti ta’een har’a Amajjii 3 hidhattoota wayyaaneetiin barattootni namni 113 qabamanii mana hidhaa galanii jiru. Duraan dursee, nagaan koo kan Oromummaa golee jirtan maraatti isin haa qaqqabduun jedha. Addi Bilisummaa Oromoo harás borus biyti teenya Oromiyaa, ummanni keenya Oromoo, kaayyoon keenyas bilisummaa dha jedhee amana. Obbo Jaarraa Abbaa Gadaa haala biyya keeysa turee fi jiru yeroo sanitti mana hidhaa turee waan baheef odeeysa guutuu hin qabu ture. Waa'een kayyoo isa kam wayyaa jedhu isinuma dabalatee waggaa afurtama akka isin jeeqaa ture warruma wajjin jalqabadanirraa dhagahaa jirra ummatni Oromoo. Ajajaan Poolisa Oromiyaa Duraanii fi Gaafatamaa Dhimma Nageenya Mootummaa Wayyaanee Kan Ta’e Fiqaaduu Sobbooqaa Gutummaatti Hojii Irraa Ari’ame. Wayyaaneen Uummata Oromoo maqaan ABOn hiraarsuu irra darbee keessa Caasaa isaa goolaa jira. Haala kanaan nuti dargaggoonni Oromoo fi Sidaamaa yeroo adda addaa walitti dhufuun dhimmoota fardii saboota keenyaa irratti marii baldhaa erga deemsisaa turree booda walgahii Onkoloolessa 24-26,2012 itti godina Sidaamaa keessatti gaggeeffanneen Mootummaan Wayyaanee aangoo bara 21 qabate kanaan saboota biyyattii keessaa abbaa irrummaan dhiisee. 1 – Abbaa Nagaa Jaarraa 2 - Abbiyyuu Sammuu 3 - Qilxuu Aadaa 4 - Qeeransoo Abdellaa5 - Bakkalcha Subii 6- Silamu’eel Sunnee 7- Magarsaa Damee. Kabaajamtoota Miseensota, Deggartootaa ABO, WBO fi Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Kabajamtoota gaggesitootaa fi Abbootii Amantii Kan galfata Gudinaa Tumsaa Sheek Bakari Saphaloo, Sheek Mohammed Rashad fi kkf of harkaa qabdan, Kabajamtoota Abbotii Gadaa kan galfatni Abba Gadaa Boruu Guyyoo fi Obbo Dabassaa Guyyoo isin harkaa jirtu,. 07 Mar 2012 6 Comments. by tangodaa in Oromia Tags: Oromoo students protest and TPLF repression. Eekaa: Seenaan Jaarraa Abbaa Gadaa qubee J jalatti, kan Waaqoo Guutuu W, kan cuukkoo C jalatti gala. Yakkii wayyaaneen karaa qindaayeen saba Oromoorratti raawwachaa jirtu kun hidhaa fi ajjeechaa sabboontota muraasa qofaarratti raawwatuun daangeffamee miti. Hayyonni seenaa dhalootaan Oromoos tahee Oromoo irraa ala tahan,waa'ee seenaa Oromoo Bardhibbee 16ffaa, (gariin Oromo migration jedhu, gariinis Oromo expansion jedhu, ani garuu Return of the Oromojechuun filadha) irratti falmii hunde-jabeessa yoo geggeessan dilas hin dhagahu, hin dubbisu. Falmaan kun har'a ilmaan Oromoo bahaa hanga dhihaa, kaabaa hanga kibbaa jiran mara gaafatti. Akeekota saa keessa waldhabdee sabboonota ala jiran gidduutt uumee mormituu saa laashessuu fi iyyaatii sochii saanii corachuufi. Sanaaf mala haaraa fi dooyaa namaa, luuxee galtuu abbaa dhimmaa caalaa dhimmamaa taatee dhihaattutt dhimma baha. Ka'i kaabaa fi kibbaa bahaa fi dhiyaas iyyi Dhumaatii ilmaan kee addunyaadhaaf himi Ka'ii wal kakaasi garaa diinaa raasi Qabsoo karaa dhugaa lolii galamaan ga'i Diinaaf garaa hinhirin walfana bobba'i Biyya keetti mo'i abbaa biyyaa ta'i. O) biyya Soomalee magaalaa. dura garuu waan sana irra deebi’a. 225 membros. Obbo Jaarraa Abbaa Gadaa haala biyya keeysa turee fi jiru yeroo sanitti mana hidhaa turee waan baheef odeeysa guutuu hin qabu ture. Xalayaa banaa kana afaanuma keenyaan OSAf akkan barreessu waan na dirqetu jira. Kun akkuma jirutti ta’ee Oromoon haallan kana ittiin jiraachuu keessatti rakkoo tokko malee akka fedhee fi akka isa barbaachisetti raawwataa hin turre. Qeerroo bilisummaa oromoo fi sagaaleen qeerroo bilisumma oromoo warraaqsaa finiciila xumura gabrumaa oromiyaa mara keesati ficila diddaa gabrummafi sochii bilisummaa finiinisaa jiru. ” Pireezidaant Lammaa Magarsaa. Finfinnee, Fulbaana 23, 2012 (FBC) - Gaaddisni hoggansa Oromoo hojii waloo eegale. seenaa sochii qeerroo fi qabsoo oromoo Sochiin Dargaggootaa fi Qeerroo garuu hin dhaabbanne. Biiftu Bilisaa; Obbo Jaarraa Abbaa Gadaan lubbudhan darbusaanitti Oromon hundikenya gadda guddaatu nutti dhaga'ame. osoo ofirraa loluu, osoo facciisuu, osoo diduu afaan qawwee, humna meeshaa ammaayyaa fi dippiloomaasii fayyaadamuun irratti fe'aan. Statement of the Oromo Liberation Front (OLF) Regarding VOA Interview on Negotiations with the TPLF Regime In an interview with the Voice America Amharic Service, and also reported by the Afaan Oromoo Service, on November 14, 2008, Rev. Gumaan barattoota Oromoos akkanaan dhangala'ee hafuu hinqabu. Yeroo ammaa kanatti Godinaalee Oromiyaa garaagaraa Keessatti Sochii Warraaqsa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG Daran jabeessuun addatti duula gabaa Lagachuu, Mormii Saamicha gibira fi qaraxa dacha 3 oliin uummata Keenyaarratti fe’amee jiru sababeeffachuun Sochii Warraaqsa Oromiyaa keessatti qabsiifnee. Because of fact that the name Ethiopia is contaminated by meaning given from the Greeks (burnt-face, which is almost the same to the N-word used against blacks) and by the content given from Habeshas (making Ethiopia equivalent to Abyssinian empire's system of domination, excluding and. com Mar 15, 13 Feb 24, 15 Posted in ArticleView , More News. Akeekota saa keessa waldhabdee sabboonota ala jiran gidduutt uumee mormituu saa laashessuu fi iyyaatii sochii saanii corachuufi. Kabbadaan Dhalatee kan guddate maatii isaa biratti yeroo ta'uu hanga umrin isaa barumsaaf gahutti maatii isaa tajaajilaa ture. Yaanni kuni, faallaa fedhii Jaarraa Abbaa Gadaa ti jannee waan amannuuf, hamma dandeenyu dura dhaabbachuuf ijibbaanne. Seenaa dureessa kan Oromummaa, barbaacha lafaa, eenyummaa, ofiinbulummaa fi birmadummaaf qabsiisuu. Sochii biyya keessaa dargaggoota fi barattoota Oromootiin adda durummaan sagalee ummata keenyaa ol kaasee dhageessisaa jirus dhiyeenyatti hordoofuun dargaggoota Oromoo ala kana jiran irraa waan eegamuuf walitti dhiyaannee hafuura wal utubuutiin akka dhaabbannuu fi lammii Oromoo biyya keessaaf sagalee ta’uu caalatti akka itti fufunu dhaamsa. jecha kana irra deebi'ee utuun hin dhaga'u ta'e natti tola sabaabni isa Abiy osoo ilma abbaa Gadaa ta'e; 1,Qe'ee oromoo Qe'ee Bo'iicha hin godhu. Kanuma waliin hojii dipilomaasii kan ilaalu sagalee Ummata Oromoo fi sochii QBO dhageessisuun cinatti shiraa fi yakka Wayyaaneen Ummata Oromoo fi Oromiyaa irraan gahaa jirtu saaxiluuf ABO jabaatee hojjataa akka jiruu fi dhageettii hedduun argamuu kan ibsan Jaal Gaashuun hojii gama kanaa humneessinee gurra horuun; adda durummaan hawaasa Oromoo. 1 - Abbaa Nagaa Jaarraa 2 - Abbiyyuu Sammuu 3 - Qilxuu Aadaa 4 - Qeeransoo Abdellaa5 - Bakkalcha Subii 6- Silamu'eel Sunnee 7- Magarsaa Damee. Akkanuma seenaa Jaarraa Abbaa Gadaa, seenaa Waaqoo Guutuu yookaan seenaa Hara Harsadii nuuf qoppheessa jechaa dha. Yeroo ammaa kanatti Godinaalee Oromiyaa garaagaraa Keessatti Sochii Warraaqsa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG Daran jabeessuun addatti duula gabaa Lagachuu, Mormii Saamicha gibira fi qaraxa dacha 3 oliin uummata Keenyaarratti fe’amee jiru sababeeffachuun Sochii Warraaqsa Oromiyaa keessatti qabsiifnee. Bara 1991 baatii dhuma Hagayyaa, akka gi’iizitti bara haaraa 1985 qaammee 6 wal ga’ii ABOn Ummata magaalaa Finfinnee waliin Galma yunivarsitii 4 kilootti gaggeessee ture. Statement from the Leadership of the Oromia Media Network (OMN) Posted: Guraandhala/February 24, 2014 · Finfinne Tribune. Watch Queue Queue. Jaarraa Abbaa Gadaa, kan sireerratti du'uuf takkaa hin saganteeffatin, akka inni fedhu hanqatee, tan Rabbii. com 0 tag. Xalayaa banaa kana afaanuma keenyaan OSAf akkan barreessu waan na dirqetu jira. Biiftu Bilisaa; Obbo Jaarraa Abbaa Gadaan lubbudhan darbusaanitti Oromon hundikenya gadda guddaatu nutti dhaga'ame. Maarree maaltu taanaani heerri ganamaa maqe Diinni karuma kamiin sum'iisaa nutti naqe? Kan qabnu cimaa ture sirna Gadaa guddichaa Kan keessaa burqee hindhumne falaasamni sabichaa Maaltu dhufnaan ergisaaf kan ormaa laaqaa turre Gowwoomsaan jaarraa olii ammammoo nun ga'uuree? Booranaaf warri Gujii warri Raayyaaf Kamisee. Tokkummaa fi Bilchina Irreecha 2017 Irratti Agarsiisne Bilisummaa Keenyaaf Haa Oolchinu (Ijoo Dubbii ABO) — Diinni waloo nuti (Oromoon) akka Sabaatti qab -nu humna weerartuu alagaa kan afaan qawweetiin biyya teenya (Oromiyaa) dhuunfatee mirga biyya teenya irratti abboomuu (Walabummaa) nu sarbee dha. Adoolessa 28,2013 Finfinnee Akka gabaasaa Qeerroo godina Booranaa,Aanaalee garagaraa keessatti akkasuma godina Baalee keessatti haala sochii Qeerroo fi barattoota yuuniversitii fi koollejjii adda addaa irraa galan irrattti quunnamtii dhaaba ABO waliini,ijaarsa uummataa fi haala hordoftoota amantaa Musilimaa irrattis yaaddoo qabduun adda dureedhaan uummata kan nurkaa baasu,kan siyaasa keessa. Yaadannoo GGO, Oromiyaa Keessatti Ebla 15/2015 Haala Hoo'aadhaan Kabajame! GGO akkuma beekamu waggoota muraasa dura mooraa qabsoo qofa keessatti kan kabajamaa fi yaadatamaa turee fi namoota muraasaanis oromiyaa keessatti kabajamaa ture har'a uummata oromoo oromiyaa keessatti dhaloota ammaan. Keesumaa falmaan yeroo ammaa qeerroo fi qarreen guutummaa oromiyaa keessatti gochaa jiran haalaan kufaatii abbaa irree wayyaa safisiisaa jira. Warra Awuropaa keessa kan qaroominaa fii bekkumsa warra Musliimaa of biratti hambifate, ol-ka'ee dhaabbachuu jalqabe. Finfinnee, Fulbaana 23, 2012 (FBC) - Gaaddisni hoggansa Oromoo hojii waloo eegale. Akeekota saa keessa waldhabdee sabboonota ala jiran gidduutt uumee mormituu saa laashessuu fi iyyaatii sochii saanii corachuufi. Sochii ummata Oromoo kan isaan hudhee qabe ufirraa faccisuuf. har'a yeroo isaatii nan ibsa. Gumaan barattoota Oromoos akkanaan dhangala'ee hafuu hinqabu. 20 posts published by daandiiragabaa during May 2014. 07 Mar 2012 6 Comments. Walitti bu’iinsi gamlachuu irratti ta’een har’a Amajjii 3 hidhattoota wayyaaneetiin barattootni namni 113 qabamanii mana hidhaa galanii jiru. 225 membros. 1 – Abbaa Nagaa Jaarraa 2 - Abbiyyuu Sammuu 3 - Qilxuu Aadaa 4 - Qeeransoo Abdellaa5 - Bakkalcha Subii 6- Silamu’eel Sunnee 7- Magarsaa Damee. Sochii biyya keessaa dargaggoota fi barattoota Oromootiin adda durummaan sagalee ummata keenyaa ol kaasee dhageessisaa jirus dhiyeenyatti hordoofuun dargaggoota Oromoo ala kana jiran irraa waan eegamuuf walitti dhiyaannee hafuura wal utubuutiin akka dhaabbannuu fi lammii Oromoo biyya keessaaf sagalee ta’uu caalatti akka itti fufunu dhaamsa. Kabaajamtoota Miseensota, Deggartootaa ABO, WBO fi Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Kabajamtoota gaggesitootaa fi Abbootii Amantii Kan galfata Gudinaa Tumsaa Sheek Bakari Saphaloo, Sheek Mohammed Rashad fi kkf of harkaa qabdan, Kabajamtoota Abbotii Gadaa kan galfatni Abba Gadaa Boruu Guyyoo fi Obbo Dabassaa Guyyoo isin harkaa jirtu,. August 27, 2016 By Qeerroo Labsa Ficincila Xumura Gabrummaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Bahe. Garuu yaaliin ta’e hundi qabsicha yeroof laafise malee ajjeesee owwaaluu hin dandeenye. Keesumaa falmaan yeroo ammaa qeerroo fi qarreen guutummaa oromiyaa keessatti gochaa jiran haalaan kufaatii abbaa irree wayyaa safisiisaa jira. It's with great sadness that we announce the passing away of Jaal Jaarraa Abbaa Gadaa, the father of the Oromo Liberation Army and the unrelenting fighter for Oromiyaa's liberation, at the age of 77 in a hospital in Yemen on March 3, 2013 at around 2-4PM local time, according to the Saphaloo Tv, based in Stockholm, Sweden. "Irreechi Hora Finfinnee seenaa Oromoo keessatti galmee haaraadha" -Obbo Shimallis Abdiisaa. Jaarraa Abbaa Gadaa, kan sireerratti du'uuf takkaa hin saganteeffatin, akka inni fedhu hanqatee, tan Rabbii. by tangodaa in Oromia Tags: Oromoo students protest and TPLF repression. Hogganni Qeerroo Bilisummaa Oromoo yeroo kamiinuu olitti qabsoo bilisummaa Oromoo galiiisaan ga'uuf sochii warraqsa FDG qindeessuu, uummata Oromoo sadarkaa garaagara keessa jiruuijaaruun jabeessuu, garaagarummaan ilaalchaan akka wal hin qoodnee fi tokkummaa UummataOromoo jabeessuun ,mootummaa abbaa irree Wayyaaneetti xummura gochuuf kutannoo. Bultum Oromiyaaのメンバー29,372人。aadaa, hawaasummaa, dinaggey, siyaasaa fii seenaan oromoo mariyachuun sabbonummaa oromumma leellisuufii tokkumaa sabaa. ee kan jiirataa turee fi ammaas kan jirachuf kan yaddaa jiiruu motumman wayyaanee ykn. Kabbadaa Badhaasee abbaa isaa obbo Badhaasee Irkoo fi haadhaa isaa aaddee Maammee Tulluu irraa bara 1984 A. 9 posts published by Yerooblog during July 2016. File:Seenaa fi Hidda Latinsa Oromoo – Wikimedia Commons. Magaalaa Dirree Dhawaa keeysatti miseensoota maadhee qunnamuun hooganoota ABO Fifinnee jiran waliin qunnamtii tolftan. Nyataa aadaa Oromoo keessaa kan barbaade filatee Fkn: cuukkoo nuuf kurfeessa. Visit the Trac open source project at http://trac. Seeraan ala: President Lamma Magarsa fi Dr Abiyyii Ahmad sad 13,2017 Gabaasa ONN: Haala "Foollee" Shashamanee, Naqamtee fi Gimbii (update). Qabsaawaan ni kufa! Qabsoon itti fufa!! Injifatnoon Ummata Oromoof Sochii Dargaggoota Oromoo Biyyoolessaa(Qeerroo) Finfinnee Oromiyaa. Diddaan Qeerroo Bilisummaa daran hammaachuu irraan barsiisaan Political science University Dirree Daawaa fi barattoonni kaan Hidhaman. Naamusaa fi sirna dhaabaa caabsuudhan wal dhabiin kan ka Arsii gidduutti qofa dhalate fakkeesuudhaaf naannoon filani Guyyaa 11/01/2009 warri wal gahii taa'an akka armaan gadi kana ta'a. Obbo Adimaasun ibsa keennaniin ummanni Oromoo waggoottan sadan darban gaaffiiwwan siyaasaa,diinagdee,fayyadamummaa misooma waliigalaa irratti qabsoo karaa nagaa taasisaa turaniin biyyattiin jijjiirama keessa galtee jirti. Bara 1976 oggaa Addi Bilisummaa Oromoo wareegamuu Jaal Elemoo Qilxuufaa booda Baha Oromiyaa Harargee keessatti Qabsoo Hidhannoo bifa haaraadhaan eegalu irraa qabee qabsaawota angafoota yeroo sanaa kanneen akka Jaarraa Abbaa Gadaa, Mul'is Gadaa, Baaroo Tumsaa fi qabsaawota hedduu. Du’aan Boqachuu Goticha keenyaa kanaan gaddi nutti dhagahame cimaadha dha. OSA has extended its theme focusing on the Gadaa democracy through the end of the year, and Abbaa Gadaa Bayyanaa will speak at a series of OSA-organized workshops in various cities in the United States from September 6-27, 2014 - focusing on the ongoing work of reviving the Gadaa system. Ka'i kaabaa fi kibbaa bahaa fi dhiyaas iyyi Dhumaatii ilmaan kee addunyaadhaaf himi Ka'ii wal kakaasi garaa diinaa raasi Qabsoo karaa dhugaa lolii galamaan ga'i Diinaaf garaa hinhirin walfana bobba'i Biyya keetti mo'i abbaa biyyaa ta'i. Erga Adda Bilisummaa Oromoo biyyatti waamanii, Tiim Lammaan sochii hawaasaas deggeraa karaa ittiin aangoo of harka turfatan irratti hojjechaa jiru. Obbo Jaarraa Abbaa Gadaa haala biyya keeysa turee fi jiru yeroo sanitti mana hidhaa turee waan baheef odeeysa guutuu hin qabu ture. O tti caamsaa 23 godina Shawaa Lixaa Aanaa Xuqur Incinnii Ganda Qonnaan bulaa Naannoo Jidduutti dhalate. Keesumaa falmaan yeroo ammaa qeerroo fi qarreen guutummaa oromiyaa keessatti gochaa jiran haalaan kufaatii abbaa irree wayyaa safisiisaa jira. Gootota qabsoo bilisummaa Oromoo ganamaa, WBO gameessaa fi saahiba cimaa Gooticha Jaarraa Abbaa Gadaa kan turan abbaan keenya, Abdullaahii Luungoo guyyaa har’aa Ebla 11 2019 du’aan addunyaa kanarraa boqotanii jiru. kan Jaarraa Abbaa Gadaa Asabootirraa tumsaaf Baaletitti isa duulchise, kan Aadam Saaddoo Baalerraa Finfinnee fidee waraqaa. Abbaa waan sana dubbate gara fuula duraattin ibsa jedheen ture. Kan akka Oromoon biyyaa fi biyyoo abbaa isaa irratti tuffatamee, balfamee fi ifitti amantummaa dhabee akka gabraatti jiraatu kan dirqe ammoo sirna jibbamaa fi hoongawaa gita bittoota nafxanyoota Amhaaraa kan hattoota fi if tuultoota murna Amhaaraa kan jireenyi isaanii qofti itti mul’atu irraa jaaramanii laga moormoor qaxxaamuruun gara lafa. Yeroo umuriin barnootaf ga'us mana barumsaa galanii barachuu eegalan. Amajjii 21,2016 Lafa, qabeenyaa lafa jalaa jiru fi qilleensa Oromiyaa guutummaatti to'annoo ummata Oromoo jala galchuu qofatu gaaffii ummata Oromoo deebisa. Jaarraa sadeetiin duubatti lolaan moohamanii lakkisan. 07 Mar 2012 6 Comments. Hogganni Qeerroo Bilisummaa Oromoo yeroo kamiinuu olitti qabsoo bilisummaa Oromoo galiiisaan ga'uuf sochii warraqsa FDG qindeessuu, uummata Oromoo sadarkaa garaagara keessa jiruuijaaruun jabeessuu, garaagarummaan ilaalchaan akka wal hin qoodnee fi tokkummaa UummataOromoo jabeessuun ,mootummaa abbaa irree Wayyaaneetti xummura gochuuf kutannoo. Bilisumma Hawwi Kenya Ahmed is on Facebook. keenya caalatti itti calaqqisu, guyyaa Oromummaa fi sirni gadaa gaaddisa biyyaa tahuun itti mul'atu, guyyaa duudhaan sirna gadaa xiqqaan guddaa kabajuu, guddaan xiqqaa barsiisuun itti mul'atu, guyyaa ergaa hoggansa keenyaa onnee guutuun hojiitti gallee qabatamaan itti mul'isnudha, guyyaa seenaa hoojjennee dhalootaaf seenaa keenyudha. Ajajaan Poolisa Oromiyaa Duraanii fi Gaafatamaa Dhimma Nageenya Mootummaa Wayyaanee Kan Ta’e Fiqaaduu Sobbooqaa Gutummaatti Hojii Irraa Ari’ame. Dhaamsa Gabaabaa Hooggantoota Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Uummata Oromoo Hundaaf Dabarfame. Yonatan Lammii, Facebook पर है. (Oromedia, 29 Ebla 2012) Hawaasti Oromoo Australia Kibaa, magaalaa Adelaide keessa jiraatan gaafa Ebla 22/04/2012 ayyaana guyyaa Gootota Oromoo sirna hoo'aadhaan jabatanii kabajatan; ABO fi WBO jabeessuufis gumaata maallaqaa gumaachan. See more of Sochii Qeerroo Kaaba Oromiyaa on Facebook Jaarraa Abbaa Gadaa. 2,oromoo Gandaan hin qoodu. Dhumarratti, sochii rogeeyyii Oromoo kana bifa waalta'e, tooftaa fi tarsiimoo qabu akkasumas marii fi qindoomina qabuun gaggeessuuf, gumiin rogeyyoota Oromoo kan rogeyyoota digdamii tokko(21) of kessaa qabuu fi koree afur(4) of jalatti qabatu ijaaruuf waliigaltee irra gayamee qaamni bakka bu'ummaan ijaaru bakka-buufamee kora buufannee jirra. Sabni Oromoo mirga isaa jaarraa tokkoo oliif dhabee jiru deebsiee…. Gartuun sochii barattoota keenyaafi Qeerroo Oromoo gargaaruufi dogoggora jiru illee sirreessuuf gorsa deggarsaa gochuuf yaalanis jiru. O tti caamsaa 23 godina Shawaa Lixaa Aanaa Xuqur Incinnii Ganda Qonnaan bulaa Naannoo Jidduutti dhalate. Yeroo keessa jirru kanatti, dantaa ofiif jedhee Oromoo jilbatti kufee 'badii kaleessaaf dhiifama nuuf godhii, maaloo si waliin akka bullu nuu eehami' jedhee kadhachuun kan irraa eegamu, warra jaarraa tokko caalaaf saba kana cunqursaa fi madeessaa bahe malee, Oromoo isa cunqursaa seenaan hin daganneen madaa yoomuu hin fayyine madeeffamaa. This video is unavailable. Paltalki irrattile wal arrabsuun hafee afaan tokkoon hasa'a turani. Yakkii wayyaaneen karaa qindaayeen saba Oromoorratti raawwachaa jirtu kun hidhaa fi ajjeechaa sabboontota muraasa qofaarratti raawwatuun daangeffamee miti. Haleellaan saanii afaanii waldhahaa fi hunde hin qabnee akeeka Oromoon dirrirfatan irratt dhiibbaa hin qabne. Join Facebook to connect with Jaarraa Abbaa Gadaa and others you may know.